Handhaving is een farce

Stichting Duurzaam Zevenellen zet vooral in op het voorkomen van overlast gevende afvalverwerkende bedrijven op Zevenellen. Dit omdat, als die bedrijven er eenmaal staan, er niet op vertrouwd kan worden dat de overheid afdoende handhavend optreedt. Als inwoners overlast willen terugdringen, wacht hun jarenlange procedures waarbij de overheid zich ook vaak schaart achter de belangen van de bedrijven.
Ook is er bij een dergelijk groot terrein als Zevenellen onvoldoende handhavingsmenskracht en expertise om bedrijven te controleren. Dat begint al bij de vergunningverlening waar de provincie en gemeenten vaak niet in staat zijn om door mooie verkooppraatjes van bedrijven heen te prikken. Temeer daar voor de meeste fabrieken geen objectief Milieu-Effectonderzoek (MER)  nodig geacht wordt.
Ook tijdens de bouw van installaties is er nauwelijks toezicht, waardoor de bedrijven makkelijk aanpassingen kunnen doen waar niemand weet van heeft.

En tijdens het productieproces is er nauwelijks controle, bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het monitoren van hun uitstoot en lozingen. Met andere woorden: De slager mag zijn eigen vlees keuren.

Commissie van Aartsen: handhavingsstelsel werkt niet
In maart 2021 concludeerde Commissie van Aartsen dat het handhavingsstelsel zich kenmerkt door fragmentatie met als belangrijkste gevolg dat Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s), die in opdracht van provincies en gemeenten verantwoordelijk zijn voor onder meer handhaving, hun rol niet kunnen invullen. De uitvoeringsdiensten zijn te klein, hebben een te grote diversiteit in het takenpakket en de kennisontwikkeling is onder de maat. Ook is het interbestuurlijk toezicht over de gehele linie zwak ontwikkeld en ontbreekt  het (extern) toezicht op het functioneren van de omgevingsdiensten.

Zuidelijke Rekenkamer: handhaving binnen de Provincie Limburg is ondermaats
In december 2022 bestempelt de Zuidelijke rekenkamer de manier waarop de provincie Limburg toezicht houdt en handhaaft op milieu- en veiligheidsincidenten als ondermaats. Er wordt relatief weinig toezicht gehouden door de provincie en veel overtredingen worden niet vastgesteld, luidt de kritiek in dat rapport. Samenvattend wordt geconcludeerd dat:

  • In Limburg worden relatief weinig controles gehouden en veel overtredingen niet geconstateerd.
  • De strafrechtelijke handhaving niet op niveau is.
  • Provinciale Staten hun rol onvoldoende scherp invullen.
Documenten: