Urgenda en 866 burgers winnen klimaatzaak tegen Nederlandse Staat

De Klimaatzaak van Urgenda is een inmiddels internationaal bekende rechtszaak tegen de Nederlandse Staat. Deze zaak is door Urgenda samen met bijna 900 mede-eisers aangespannen. Het is de eerste keer dat een rechter een Staat verplicht om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Internationaal betekent deze uitspraak een steun in de rug voor alle klimaatzaken in andere landen.

Urgenda startte in 2013 de Klimaatzaak tegen de Staat omdat deze de urgentie van het klimaatprobleem weliswaar erkent, maar te weinig maatregelen neemt om gevaarlijke klimaatverandering daadwerkelijk te voorkomen. Nadat al 10 jaar geleden verklaard werd dat industriële landen in 2020 tussen de 25 en 40% minder broeikasgassen zouden moeten uitstoten t.o.v. 1990, is sindsdien de uitstoot alleen maar omhoog gegaan.
Al in juni 2015 won Urgenda, samen met de mede-eisers, de Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. De rechter droeg de Staat op de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990.
De Staat tekende beroep aan tegen dit vonnis. Op 9 oktober 2018 bekrachtigde het Haagse Hof echter het vonnis van de rechter. En op 20 december 2019 is het cassatieberoep van de Staat verworpen. De rechters oordeelden dat de Nederlandse Staat inderdaad een zorgplicht heeft en onrechtmatig handelt jegens Urgenda door niet voldoende te doen. Dit deed de Rechtbank op grond van de onrechtmatige daad uit het Nederlands Burgerlijk Wetboek (24 juni 2015). Vervolgens zei het Hof Den Haag in Hoger Beroep dat Urgenda in deze rechtszaak ook een beroep kan doen op art 2 en 8 uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en dat op grond van deze mensenrechten een zorgplicht aanwezig is.

Deze klimaatzaak is de eerste rechtszaak in Europa waarin een NGO (een organisatie die een maatschappelijk, sociaal of wetenschappelijk probleem wil oplossen) en burgers de overheid voor de rechtbank aanspreken op de gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering en stellen dat de overheid een zorgplicht heeft en daarom actie dient te ondernemen om de burgers te beschermen.

https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/klimaatzaak/