De overlast van alle bedrijven samen wordt enorm

 

Als inwoners van Midden-Limburg krijgen we te maken met de overlast die veroorzaakt wordt door meerdere fabrieken op Zevenellen. Mest-, vuilnis-, compost- en andere afvalfabrieken gaan samen zorgen voor stank, lawaai, vervuiling van lucht en water en voor verkeersoverlast.

Het probleem met de overheid is, dat zij  geen rekening houdt met de cumulatieve overlast die de bedrijven samen veroorzaken. De vergunningaanvraag van elk bedrijf wordt apart beoordeeld.  Er wordt niet gekeken naar de bedrijven die er al zijn of er mogelijk nog gaan komen en welke overlast zij samen veroorzaken.
Dat werkt ook zo bij de rechter. Deze kan alleen een uitspraak doen over het bedrijf dat een vergunning heeft aangevraagd en mag niet kijken naar de cumulatieve overlast. Dit terwijl de cumulatieve overlast juist gaat zorgen voor gezondheidsproblemen, aantasting van de leefbaarheid en van het milieu.

Overheid verantwoordelijk voor veiligheid inwoners
Niemand blijkt zich er verantwoordelijk voor te voelen dat de overlast niet over de wettelijk toegestane grenzen gaat?  Niemand houdt een overzicht bij van de cumulatieve milieueffecten van de bedrijven tezamen. Dit terwijl de overheid verantwoordelijk is voor de veiligheid van inwoners.
Als de overheid, lees de gemeente Leudal of de Provincie Limburg, bij  een vergunningsaanvraag van een bedrijf voor Zevenellen niet naar het totale plaatsje kijkt, blijft deze in gebreke en schaadt onze grondrechten.

Een van de eisen van Stichting Duurzaam Zevenellen

De stichting eist dat er transparante overzichten komen van de cumulatieve effecten en dat die vervolgens getoetst worden aan advieswaarden van gezondheidsorganisaties en aan de realiteit.

  • Cumulatieve overzichten. We vinden als Stichting Duurzaam Zevenellen dat er overzichten moeten komen van de milieueffecten van alle fabrieken op Zevenellen tezamen op alle mogelijke vlakken van overlast. Dan hebben we het over de kwaliteit van de lucht, stank, geluid, lozingen op het water en alle verkeersbewegingen. Elke keer willen wij een totaalplaatje zien van wat er al vergund is en wat er mogelijk gaat komen. Wij willen dat dit overzicht actueel is en ons op elk moment een juist inzicht geeft in de voor ons te verwachten overlast.
  • Toetsing aan milieueffecten en gezondheidswaarden door onafhankelijke partijen. Wij streven er tegelijkertijd naar om ook de impact op de omgeving en mogelijke gezondheidseffecten zichtbaar en meetbaar te krijgen vanuit de meest recente advieswaarden vanuit de GGD, WHO en andere onafhankelijke instanties.
    Maar dat is nog niet voldoende. Papier is geduldig! Wij willen zien, dat de waarden in de verleende vergunning getoetst worden aan de realiteit. De ervaren overlast in de werkelijkheid wijkt met regelmaat af van de verleende vergunningen. Als overheid kun je niet alleen de vergunning verlenen, je bent ook verantwoordelijk voor het handhaven ervan.
Documenten:

Inspreektekst stg Duurzaam Zevenellen, invloed cumulatieve milieueffecten op de gezondheid