RWE/Furec

Wat het bedrijf doet
Het verzamelen en verwerken van vuilnis (uit de grijze kliko’s) tot pellets t.b.v. waterstof voor  Industrieterrein Chemelot in Geleen. Het gaat daarbij om de verwerking van 100 ton vuilnis per uur, dag en nacht. in totaal 675.000 ton per jaar. Chemelot wil klimaatneutraal worden en verplaatst daarom de klimaat- en gezondheid schadende productie naar Midden-Limburg
In  2024 wordt de  investeringsbeslissing genomen. Nu draait  nog een proeffabriek in Duitsland. Overigens gaat RWE op Zevenellen en Chemelot dit project met subsidie van de Europese overheid vorm geven onder de naam RWE Furec als een proefmodel voor verdere verspreiding in Europa.

Te verwachten overlast

 • Stank in wijde omgeving door de verwerking en opslag van grote hoeveelheden huishoudelijk afval en geperste huisvuilkorrels.
 • Lawaai door enorme ventilatoren die in de hallen voor onderdruk moeten zorgen en door droogmachines voor het ‘gewassen’ huisvuil.
 • Onveilige verkeerssituaties en verkeersoverlast door 100.000 extra verkeersbewegingen per jaar, 71.403 zwaar vrachtverkeer en 26.280 lichter verkeer.
 • Toename stikstof (schade natuur) en fijnstof (gezondheid).
 • (Drink)water verontreiniging van de Maas
 • Ongedierte.

Meer informatie

De Stichting Duurzaam Zevenellen zet nadrukkelijk in op het voorkomen van een dergelijke overlastgevende vuilnisfabriek op Zevenellen. Ook is het voor ons onbegrijpelijk dat de provincie Limburg voor de bouw geen milieueffectrapportage (kortom MER) nodig achtte. Voor de juridische processen is daarom topadvocaat Valentijn Wösten ingeschakeld, een van de experts op dit gebied.

Inmiddels heeft RWE een vergunning ontvangen van de provincie Limburg in kader van de Wet natuurbescherming voor het
‘oprichten en exploiteren van een afvalbewerkings- en verwerkingsinstallatie op Zevenellen. Deze vergunning  heeft o.a. betrekking op de negatieve gevolgen van stikstofuitstoot, amoniakuitstoot, vervoers- en transportbewegingen (bijna 100.000/jaar)  op de regionale Natura 2000-gebieden Leudal, De Peel en het Swalmdal.
Tegen deze vegunningverlening zijn zienswijzen ingediend en is beroep aangetekend door inwoners en alliantiepartners.

Inmiddels heeft een MER boordelingscommisie  geadviseerd het milieuonderzoek voor het nieuwe bedrijf op Chemelot uit de breiden met de processen die op Zevenellen plaats vinden. Wij gaan er vanuit dat de provincie Limburg en de RUD Zuid dit advies opvolgen. Dan moet RWE ook  inzichtelijk maken  of het gehanteerde bedrijfsproces op Zevenellen gevolgen hebben voor mens en milieu in Midden-Limburg.
Wij vinden sowieso dat elk bedrijf dat zich vestigt op Zevenellen verplicht is een dergelijke MER te maken ongeacht de te verwerken stoffen. Naar verwachting zullen nog meer bedrijven in de zware categorie zich melden om op Zevenellen een vestiging te openen. Zevenellen is namelijk één van de weinige Limburgse locaties waar bedrijven in de zwaarste categorie zich kunnen vestigen. Gezamenlijk zullen deze bedrijven meer overlast veroorzaken op het gebied van stank, milieu en geluid dan per individueel bedrijf wel is toegestaan. De provincie en de gemeente houden vooralsnog geen rekening met deze gezamenlijke uitstoot, waardoor de gezondheidssituatie van de burgers en de natuur in Midden-Limburg onder druk komen te staan.

Juridische procedure

Milieu Effect Rapport (MER)

 • 01-03-2022: De Provincie Limburg ontheft RWE/Furec van de M.E.R.-plicht. Dit betekent dat geen objectief onderzoek wordt uitgevoerd naar de effecten op gezondheid, milieu en leefbaarheid. Het indienen van een bezwaar is niet mogelijk.
 • 20-02-24: Commissie MER adviseert om ook Zevenellen mee te nemen in het Milieu Effect Rapport van RWE Furec.

Vergunning Wet Natuurbescherming

 • 26-06-2023: Vergunningverlening door Prov. Limburg op grond van Wet Natuurbescherming.
 • 27-08-2023: Stichting Duurzaam Zevenellen dient mede namens een aantal inwoners en alliantiepartners een Zienswijze in (wet natuurbescherming).
 • 06-02-24: Pro forma beroep ingediend

Documenten

MER

Wet natuurbescherming

Brieven