Alliantie Duurzaam Zevenellen

Alliantie Duurzaam Zevenellen bestaat uit Stichting Duurzaam Zevenellen en 12 alliantiepartners. Dit zijn dorps-/wijkraden en milieuorganisaties die de doelstellingen ondersteunen zoals vastgelegd in de oprichtingsakte van Stichting Duurzaam Zevennellen.
Op de volgende manieren wordt samengewerkt.

  • Beïnvloeding van verantwoordelijke bestuurders. Op het moment dat er ontwikkelingen zijn op Zevenellen waarvan overlast verwacht wordt, dan neemt het stichtingsbestuur contact op met die alliantiepartners waarvoor dit relevant is. Met hen wordt dan besproken of, en zo ja, op welke wijze het beste contact gezocht kan worden met de verantwoordelijke bestuurders e welke activiteiten samen uitgevoerd kunnen worden
  • Vergroten draagvlak. Alliantiepartners spelen een belangrijke rol bij het vergroten van het draagvlak door het informeren van hun achterban over ontwikkelingen op  Zevenellen. Zij doen dit via hun eigen media en op hun eigen manier.
  • Mobiliseren van de achterban. Op het moment dat de verantwoordelijke bestuurders de zorgen die er leven bij inwoners en belangenorganisaties niet serieus nemen, kan het soms nodig zijn om mensen te mobiliseren die meegaan naar inspreekmomenten, petitieacties opzetten enz. De alliantiepartners kunnen dan meehelpen om mensen hiervoor te vinden.
  • Het leveren en delen van expertise. Experts van de alliantiepartners leveren inhoudelijke input op het moment dat die gewenst is.
  • Procederen. Zijn juridische procedures onontkoombaar, dan bekijkt het stichtingsbestuur samen met de alliantiepartners, wie belanghebbenden zijn. Samen wordt dan besproken of geprocedeerd gaat worden, wie dat doet en op welke wijze.