Stichting Duurzaam Zevenellen is in maart 2023 opgericht door inwoners van Leudal, Roermond, Swalmen en Beesel.

Het doel van de stichting is te voorkomen dat zich op industrieterrein Zevenellen afvalverwerkende fabrieken vestigen die o.a. vuilnis, mest, compost, biomassa en bedorven voedselafval verwerken.
De stichting wil voorkomen dat door de overlast van deze fabrieken gezondheids- en veiligheidsproblemen optreden en de leefbaarheid en de natuur in Midden-Limburg wordt aangetast.

Helaas zijn we genoodzaakt om zelf te zorgen voor een leefbaar Midden-Limburg. De ervaring heeft geleerd dat verantwoordelijke bestuurders van de Provincie Limburg en van de gemeente Leudal bijna altijd het belang van bedrijven vooropstellen. Er is weinig aandacht voor de gevolgen voor inwoners.

Activiteiten die de stichting uitvoert zijn de volgende:

 • Het verstrekken van informatie aan burgers en belangenorganisaties.
 • Het zijn van gesprekspartner van verantwoordelijke bestuurders van gemeenten, provincies en andere bestuursorganen.
 • Het voeren van juridische procedures.
 • Het begeleiden van burgers die in bezwaar of beroep gaan tegen ontwikkelingen op Zevenellen die in strijd zijn met de doelstelling van de stichting.
 • Het aangaan van allianties en andere samenwerkingsvormen met andere organisaties die hetzelfde doel nastreven.
 • Het onderhouden van contacten met de media.
 • Het werven en beheren van financiële middelen, waaronder donaties en subsidies die tot doel hebben de werkzaamheden van de stichting te realiseren.
 • En voor het overige alles wat het bestuur van de stichting nodig acht om het doel te verwezenlijken, in de breedste zin des woords en binnen de grenzen van de wet.

De samenstelling van het bestuur en de functies:

 • Huite Vogelaar, voorzitter
 • Marie-José Baur, secretaris
 • Fons Zijlstra, penningmeester
 • Lex Sips, bestuurslid
 • Ger Brouns, bestuurslid